Laadun periaatteet

 • Asiakaslähtöinen toimintamalli siten, että tuotteemme ja palvelumme täyttävät asiakkaidemme kanssa yhdessä sovitut vaatimukset.
   
 • Prosessiemme jatkuva parantaminen. Tämän tavoitteen saavutamme poistamalla havaitsemiemme virheiden perussyyt.
   
 • Edellytykset, joilla virheetön työn ja toiminnan laatu saavutetaan. Johto informoi henkilöstöä kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista ja muutoksista.
   
 • Suunnittelusta valmistukseen asti otamme asiakkaan määrittelemät laadun kriteerit osaksi omia työvaiheitamme.
   
 • Sarjanumeroinnilla pystymme jäljittämään tuotteen ja siihen liittyvän dokumentoinnin.
   
 • Tuotantomme tavoitteena on koko ajan toimia kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tuo etua sekä asiakkaillemme että Säkylän Aaltekille.

Ympäristöarvot

Yritys sitoutuu ottamaan huomioon kaikki ne viranomaisten ja sidosryhmien vaatimukset ja velvoitteet, joita toiminnastamme aiheutuu. Ympäristöasioiden tehokkaan hoidon toteutamme sitoutumalla noudattamaan ISO 14001:2015 -standardiin perustuvaa kestävän kehityksen yleisperiaatetta toiminnoissamme.

Säkylän Aaltek Oy asettaa itselleen omat ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteensa. Tavoitteenamme on saavuttaa kilpailuetua ympäristöasioiden hallinnan kautta johto-, kaapeli- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähkökeskusten valmistajana.

Nykyisten prosessien ympäristövaikutukset tunnetaan analysointien perusteella ja niitä valvotaan luotettavasti. Toiminta-ajatuksenamme on selvittää uusien tuotteiden ja palveluprosessien ympäristövaikutukset jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Toimintamme periaatteita ja päämääriä pidämme yllä avoimella tiedottamisella, sekä keskusteluilla sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Materiaalien hankinnoissa ja niiden käytössä otamme huomioon luonnonvaroja säästävät menettelytavat ympäristövaikutuksineen.

Henkilöstö koulutetaan niin, että jokainen osaa edistää ympäristön kannalta hyviä toimintatapoja.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Säkylän Aaltek Oy (Y-0759822-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirva Sandberg
+358-(0)44-787 11 73
mirva.sandberg(a)aaltek.fi

Henkilörekisterin nimi

Säkylän Aaltek Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Säkylän Aaltek Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirva.sandberg(a)aaltek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna